• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Ewa Wojnicka - Dyrektor Poradni 

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą i sztuki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Od 1 września 2016 r. koordynuje i zarządza pracą Poradni w Wilanowie. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad pracownikami. Jest przewodniczącą zespołów orzekających. Od 2007 roku Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Koordynator Dzielnicowego Centrum do spraw Integracji. W 2020 roku została powołana przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego do Warszawskiej Rady Edukacyjnej. Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów.

Anna Leszczyńska - Psycholog, wicedyrektor Poradni

Psycholog dziecięcy, terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii małego dziecka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparciu rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla specjalistów. Jest certyfikowanym terapeutą metody Growth Through Play System, opartej na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym. Zajmuje się również pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne. Wspiera rodziców w budowaniu prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi.

Natalia Poręba - Psycholog, wicedyrektor Poradni

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, specjalistycznej poradni profilaktyczno – terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, szpitalu oraz gabinecie prywatnym. Prowadzi spotkania indywidualne i grupowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli oraz specjalistów, a także grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, grupy wsparcia dla rodziców oraz Warsztat Umiejętności Wychowawczych. Realizatorka grantu z zakresu uzależnień multimedialnych. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz grupy socjoterapeutyczne. Pracuje pod stałą superwizją.

Karolina Adamska – Psycholog Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - zrealizowane dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii oparty na podejściu systemowym i psychodynamicznym, przygotowujący do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i psychoterapii rodzin. Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży, nadawany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Współpracowała z prywatnymi i publicznymi poradniami zdrowia psychicznego, instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomoc psychologiczną. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 24 prowadzi konsultacje rodzinne i terapię rodzin oraz konsultacje i psychoterapię dzieci i młodzieży.

Justyna Bohdanowicz- Pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pedagog, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta widzenia, andragog. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w pracy z mały dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami - autyzmem, niewidomymi i słabowidzącymi, niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią pedagogiczną dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Zuzanna Dulkowska - Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii wychowawczej. Jest certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w centrum terapii dzieci. Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe, między innymi uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii MABOR.

Anna Jaczyńska-Bury- Psycholog, oligofrenopedagog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz udziela konsultacji dla rodziców.

Weronika Janiszewska-Dudzień - Pedagog specjalny, terapeuta SI

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta pedagogiczny. Terapeuta treningów słuchowych metodą prof. A.A. Tomatisa oraz metodą F. Warnkego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z nauczaniem języka polskiego. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz kurs Polskiego Języka Migowego „Równość przez komunikację” na poziomie podstawowym A1. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny w szkole z oddziałami integracyjnymi także jako terapeuta integracji sensorycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną i diagnozą dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Agata Kajkowska- Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytetecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała jako psycholog i wychowawca w przedszkolu. Jej głównym zainteresowaniem badawczym jest wpływ rozwodu i emocjonalnego rozpadu rodziny na dobrostan psychiczny dzieci. Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe, między innymi uczestnicząc w szkoleniu z terapii bajkami dla dzieci nieśmiałych i lękowych w wieku przedszkolnym. Propagatorka i entuzjastka wychowywania dzieci w nurcie Pozytywnej Dyscypliny.

Aleksandra Kaźmieruk - Neurologopeda

Neurologopeda, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, pedagog, terapeuta ręki. Ukończyła Filologię polską ze specjalizacją Logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogikę wczesnoszkolną oraz przedszkolną na Wydziale Pedagogicznym UW. Studia podyplomowe Neurologopedii i WWR w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną.

Agnieszka Kołodziej - Psycholog

Absolwentka psychologii ze specjalizacją kliniczną Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i szkolnym, zdobyte w placówkach oświatowych. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci wieku szkolnym oraz udziela konsultacji dla rodziców.

Lidia Kwasowiec - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta. Absolwentka WSPS (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) - kierunek "Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z uszkodzeniem systemu nerwowego", Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale muzykoterapii. Członek PSTIS i PTIS. Ukończyła Program Integracji Odruchów INPP (program szkolny). W poradni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.

Iwona Lipińska - Pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła również pedagogikę szkolną i korekcyjną. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku pedagoga specjalnego w warszawskich szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także jako właściciel i nauczyciel w  szkole matematyki dla dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną oraz diagnozą i terapią metodą Warnkego.

Agnieszka Madziar-Perzyńska - Pedagog

Pedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą umiejętności szkolnych i terapią pedagogiczną.

dr Elżbieta Malec - Psycholog

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach średnich i przedszkolach oraz jako wykładowca i nauczyciel akademicki w szkołach wyższych. Kompetencje zawodowe poszerzała uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego z zakresu technik diagnostycznych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W Poradni zajmuje się diagnozą możliwości intelektualnych i trudności szkolnych dzieci i młodzieży.

Joanna Osuch - Terapeuta Integracji Sensorycznej, Neurologopeda

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta integracji bilateralnej, logopeda, neurologopeda. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie logopedii i integracji sensorycznej, które zdobywała w warszawskich placówkach oświatowych i medycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i terapią logopedyczną.

Katarzyna Parzonko - Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończyła również Studium Pedagogiczne. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży działającej we współpracy Ośrodka Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na młodzieżowym oddziale leczenia nerwic w Zagórzu pod Warszawą oraz pracując w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Uczestniczy regularnie w spotkaniach, konferencjach i wykładach rozwijających kompetencje zawodowe. Pracuje pod stałą superwizją. Ceni sobie pracę w ciepłej atmosferze, opartej na relacji i zrozumieniu. W pracy z dziećmi bardzo często stosuje zabawę jako metodę terapeutyczną. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży.

Anna Pilitowska – Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalnościach: Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne oraz Psychoterapia zaburzeń psychicznych. Ukończyła studia podyplomowe z ,,Terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka kursu podstawowego terapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. W trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Współautorka publikacji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. Praktyk metody ,,Dam radę!” i ,,Jestem z Ciebie dumny”. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedprzedszkolnym i przedszkolnym, konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, prowadzeniem grupy wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz terapią psychologiczną dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Katarzyna Pyzel – doradca edukacyjno – zawodowy

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, doradca edukacyjno – zawodowy. Od kilkunastu lat pracuje w placówkach oświatowych jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny. Od 2018 roku pracowała jako doradca zawodowy w szkole podstawowej. Certyfikowany trener gry coachingowej “Podróż Bohatera”, praktyk i trener AHA – fotografii, które inspirują, Obrazkowego Testu M. Achtnicha, ukończyła kurs doskonalący umiejetności coachingowe dla nauczycieli. W Poradni prowadzi indywidualne konsultacje doradcze dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowej, działania wspierające szkolnych doradców zawodowych oraz rodziców.

Katarzyna Seliga - Psycholog

Psycholog, absolwentka 5 – letnich studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna oraz 4- letniego Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA. Ponadto ukończyła Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystania Seksualnego Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje. Aktualnie jest słuchaczką w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę psychologiczną, poradnictwo, a także indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

dr hab. Natalia Siudzińska - Logopeda

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Logopedii i Emisji Głosu). Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym. Główne zainteresowania: fonetyka i fonologia języka polskiego, zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia i/lub wargi.

Ewa Stasiuk - Psycholog

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Praw Kobiet w Żyrardowie, w punkcie przedszkolnym Fundacji Scholar, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a także w szpitalu Magodent na oddziale onkologii. Swoje umiejętności doskonali, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Pracuje jako psycholożka w szkole podstawowej, gdzie udziela wsparcia dzieciom i rodzicom, a także prowadzi zajęcia „Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych”. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Adrianna Tomaszewska - Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie akredytowanego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Domu Dziecka, prywatnych poradniach oraz podczas rocznego stażu klinicznego na Oddziale Dziennym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Regularnie uczestniczy w zróżnicowanych szkoleniach psychologiczno - terapeutycznych. Entuzjastka terapii zabawą, która pozwala na bezpieczne odkrywanie uczuć, myśli, niepokojów i pragnień dziecka oraz budowanie obrazu siebie opartego na własnym doświadczeniu. W Poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży pozostając pod stałą superwizją, udziela także konsultacji dla rodziców.

Katarzyna Trędota - Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka. Posiada duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Terapeuta zajęciowy dzieci z autyzmem, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ma kwalifikacje w zakresie stosowania wielu narzędzi diagnostycznych.

Ewa Werner - Psycholog

Ukończyła Psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Aktualnie jest słuchaczką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W Poradni zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców. Pracuje pod stałą superwizją.

dr Łukasz Zaborek - Psycholog

Psycholog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegoim. Jana Pawła II, doktor nauk społecznych, aktualnie adiunkt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania),absolwent Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Fundacji ETOH, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji i wieloletni praktyk tej metody, absolwent kursu Mistrzowie Dydaktyki organizowanego przez MEiN (University of Oslo, University of Groningen) - tutor. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze edukacji, szkolnictwa integracyjnego i diagnozy. W poradni zajmuje się diagnoząpsychologiczną oraz poradnictwem i wsparciem psychologicznym dzieci w wieku szkolnym, rodziców i nauczycieli.

Weronika ZachejaDomozych - Neurologopeda

Terapeutka metody F.Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia. Dodatkową kwalifikację z zakresu neurologopedii zdobyła podczas studiów podyplomowych. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i praktyk w przedszkolach, szkołach oraz poradniach w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań znajdują się dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz trudnościami w nauce. 
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą Warnkego.

Sylwia Zielińska - psycholog, pedagog specjalny 

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta treningu słuchowego metodą prof.A.A. Tomatisa, terapeuta metody Growth Though Play System, trenerka Treningu Zastępowania  Agresji. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, Instruktorka programu"Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo", Trenerka Uważności. 
W poradni prowadzi terapię Integracji Sensorycznej i terapię psychologiczną dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz jest członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem