• A+
 • A-
 • A
 • A
 • A

phone ico22 858 20 29 bip

 • 4
 • 2
 • 3

1. Zasady wydawania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Informacje o wynikach diagnozy wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia.

( wniosek do pobrania w zakładce – druki do pobrania)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 z późn.zm.).

 

2. Zasady wydawania opinii poradni.

Opinie poradni wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek rodzica dziecka  lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia.

( wniosek do pobrania w zakładce – druki do pobrania)

 • Opinie wydawane są na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, a w uzasadnionych przypadkach także logopedycznej, integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego.
 • Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może do niego dołączyć wyniki powyższych diagnoz.
 • W przypadku braku aktualnych badań, przeprowadzają je specjaliści poradni.
 •  Opinia wydawana jest w terminie do 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 • Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym powyżej , opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.
 • W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko albo pełnoletni uczeń, o wydanie opinii nauczycieli i specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.
 • W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii  do przedszkola lub szkoły, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

( Dz. U. 2013 poz. 199 z późn.zm.).

 

3. Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zgodnie z art. 304 ⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. 2016 poz. 1666 t.j. ze zm.) wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga też zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zezwolenie inspektora pracy wydawane jest na wniosek opiekuna, a dołączona do niego musi być:

- pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka;

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotycząca braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

- orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwskazań;

- jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu- opinia dyrektora szkoły.

Powyżej wymieniona opinia poradni, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 ze zm.) wydawana jest na pisemny wniosek rodzica.

Opinia Poradni wydawana jest na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, a w uzasadnionych przypadkach także logopedycznej. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może do niego dołączyć wyniki powyższych diagnoz. W przypadku braku aktualnych badań, przeprowadzają je specjaliści poradni.  Dopiero na podstawie opracowanych diagnoz wydawana jest opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Opinia wydawana jest w terminie do 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

4. Informujemy, że w sytuacji występowania przemocy w rodzinie można sie zwrócić o pomoc do komisariatów Policji, placówek oswiaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej. 

Wiecej informacji : http://niebieskalinia.org/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilanowie : u. Przyczółkowa 27A 

 

Podejrzewasz lub uzyskałeś informację o krzywdzeniu dziecka? Reaguj !

Pracownicy Poradni służą pomocą w przypadku konieczności podjęcia działań majacych na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa i dobra dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej grafiką dotyczącą procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

Procedura interwencji

 

5. Instytucje świadczące bezpłatną pomoc dorosłym

 

 

6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 obowiązuje procedura postępowania kryzysowego: 

Procedura_postępowania_kryzysowego

 

7. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia doręczanie pism i wniosków do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 24 w Warszawie  za pośrednictwem Internetu (Elektronicznej Skrzynki Podawczej).

W celu skorzystania z usługi internetowej użytkownik musi posiadać swoje konto na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl. Po założeniu konta można zalogować się do systemu.

Jak wysłać pismo do Poradni za pomocą systemu EPUAP?

Aby wysłać pismo do Poradni, należy  zalogować się do systemu EPUAP, i kliknąć na ten link:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
a następnie kliknąć na niebieski przycisk „Załatw sprawę”.  Nastąpi wtedy przekierowanie do serwisu Obywatel.gov.pl

Tam, w  polu "Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo" należy wpisać
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 24
Następnie należy wybrać rodzaj pisma i opisać sprawę.

W przypadku wysyłania wniosku w załączniku należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego wniosku.

Po zakończeniu przygotowania pisma należy wybrać opcję "podpisz i wyślij" i dalej wybrać, czy dokument ma zostać podpisany "podpisem zaufanym" czy "podpisem kwalifikowanym". Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu za pomocą kodu autoryzacyjnego poprzez określony kanał komunikacyjny.

 

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem