• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dn. 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania powierzonych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 24 danych osobowych.

Dane osobowe podane przez Państwa podczas wizyty w Poradni lub drogą elektroniczną są przetwarzane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 24.

Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 24, reprezentowana przez Dyrektora Poradni.

Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 24

Rzeczypospolitej 14

02-972 Warszawa

tel. 228582029

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 24 pełni Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony w terminie zgodnym z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 , poz.1000).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie jest Sebastian Kępka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

3) Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie z dnia 01.02.2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków Administratora oraz realizacji statutowych zadań Poradni wynikających z:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1189);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743);

7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).

8) ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r (tekst ujedn. Dz.U z 2017 poz. 2159 z póź. zm.)

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 24 w Warszawie mają wyłącznie uprawnieni pracownicy i tylko w zakresie realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty). Dane osobowe będą przechowywane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  nr 24 w Warszawie przez okres niezbędny wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w celu archiwizacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania ich, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Poradnię danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało odstąpieniem  od udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem