• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

                  godlo       logo warszawa

  • 4
  • 2
  • 3

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE: 

Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania

Zaświadczenie lekarskie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

ZGODY: 

Zgoda na objęcie dziecka pomocą Poradni

Zgoda na obserwację dziecka na terenie przedszkola/szkoły

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu

WNIOSKI:

Wniosek do zespołu orzekającego

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie opinii poradni w sprawie zindywidualizowanej ścieżki

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

Wniosek o przekazanie teczki

Wniosek o wydanie zaświadczenia

OPINIE NAUCZYCIELA:

Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym

 Opinia nauczyciela o dziecku w wieku szkolnym

KWESTIONARIUSZE:

Kwestionariusz sensomotoryczny

Informujemy, iż użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 24, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP. 

Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Zgodnie z art. 304 ⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. 2016 poz. 1666 t.j. ze zm.) wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga też zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zezwolenie inspektora pracy wydawane jest na wniosek opiekuna, a dołączona do niego musi być:

- pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka;

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotycząca braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

- orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwskazań;

- jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu- opinia dyrektora szkoły.

Powyżej wymieniona opinia poradni, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 ze zm.) wydawana jest na pisemny wniosek rodzica.

Opinia Poradni wydawana jest na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, a w uzasadnionych przypadkach także logopedycznej. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może do niego dołączyć wyniki powyższych diagnoz. W przypadku braku aktualnych badań, przeprowadzają je specjaliści poradni.  Dopiero na podstawie opracowanych diagnoz wydawana jest opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Opinia wydawana jest w terminie do 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem