• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Od 1 października 2016 roku w Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka spełniający wymagania rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zespół został wpisany do rejestru Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy.

W skład zespołu wchodzą tacy specjaliści jak: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zajęcia składają się z dwóch części: bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz instruktażu i rozmowy z rodzicami i odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie. Dzieci do zespołu wczesnego wspomagania są przyjmowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz pisemnego wniosku rodzica zgodnie z zasadami rekrutacji na zajęcia terapeutyczne obowiązującymi w Poradni. Zespół orzekający naszej Poradni przyznaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania - na pisemny wniosek rodzica - dzieciom ze względu na wykrytą u nich niepełnosprawność, z wyjątkiem dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących. Dla tych dzieci poradnią właściwą do wydania opinii jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP”, ul. Raszyńska 8/10, 00-170 Warszawa.

Do wniosku rodzic dołącza wydane wcześniej opinie specjalistów, zaświadczenia, wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego. Jeżeli do wydania opinii niezbędna jest informacja o aktualnym stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza także wydane przez lekarza zaświadczenie (druki dostępne również w zakłace druki do pobrania). 

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Może ono obejmować:

usprawnianie ruchowe; rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się; usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu; stymulację wielozmysłową; trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Podstawa prawna WWR

– Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe

– Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

– Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 173, poz. 1072);

Opinia o potrzebie WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dla dzieci zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkola na terenie dzielnicy Wilanów opinie o potrzebie WWR wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 24 - dotyczy to opinii wydawanych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawność ruchową (w tym afazję motoryczną), niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm dziecięcy i Zespół Aspergera. Opinie o WWR dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP.

Rodzic/ opiekun prawny składa wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie posiadanej dokumentacji:

– zaświadczenia lekarskiego o rodzaju niepełnosprawności dziecka;

– opinii psychologicznej;

– orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada);

– opinii wychowawcy z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola);

– innej posiadanej dokumentacji (np. opinii logopedycznej, rehabilitacyjnej itp.);

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oprócz podstawowych danych i podstawy prawnej, zawiera m. in.:

– stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju,

– wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,

– uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia.

Kto i gdzie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie może być organizowane w różnych formach wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej (w tym specjalnej), w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (SOSW) i ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW), jeżeli dysponują one środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. W szczególnych przypadkach wczesne wspomaganie może odbywać się w domu chorego dziecka.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania – w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół – ustala dyrektor podmiotu, o którym mowa w art. 127 ust. 5 Ustawy Prawo oświatowe.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach WWRD mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?

Narodziny dziecka z niepełnosprawnością są bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – wyjaśnienia przyczyn i skutków tego, co się wydarzyło, informacji o chorobie lub wiedzy na temat bieżących i przyszłych problemów związanych z rozwojem dziecka.

Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania.

Udziela się członkom rodziny instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.

Rodzicom oferuje się pomoc w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu do pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Jakie znaczenie dla dziecka i jego rodziny ma wczesne wspomaganie jego rozwoju?

Wczesne wspomaganie odgrywa istotną rolę, ponieważ:

zmniejsza ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych dziecka; spełnia funkcję leczniczą – umożliwia w miarę normalny proces rozwoju i zapobiega pogłębianiu wad; zmniejsza skutki uboczne dysfunkcji dziecka; jest efektywną metodą pomocy rodzicom w zakresie postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym; dostarcza informacji z zakresu diagnozy, możliwej genezy dysfunkcji, prognoz, wiedzy na temat prawidłowego rozwoju dziecka i jego stymulacji, umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością.

Zespół

Jakie są zadania zespołu ds. WWRD?

Do specjalistów pracujących w zespole należy:

ustalenie na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań wobec dziecka i wsparcia jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi – w celu zapewnienia spójności wszystkich działań wspomagających rozwój dziecka;b) podmiotem leczniczym – w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka;c) ośrodkiem pomocy społecznej – w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem; ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier czy ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym; analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Należy pamiętać, że pracę zespołu koordynuje dyrektor podmiotu, o którym mowa w art. 127 ust. 5 Ustawy Prawo oświatowe.

Nasz zespół:

Weronika Janiszewska-Dudzień - Koordynator Zespołu, Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta pedagogiczny. Terapeuta treningów słuchowych metodą prof. A.A. Tomatisa oraz metodą F. Warnkego.

Aleksandra Kaźmieruk – Neurologopeda, Logopeda, Terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, Pedagog, terapeuta ręki.

Joanna Osuch - Terapeuta Integracji Sensorycznej, Neurologopeda.

Justyna Bohdanowicz - Pedagog Specjalny.

dr hab. Natalia Siudzińska  - Logopeda.

Anna Pilitowska - Psycholog

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem