phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

 

S T A T U T

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 24 z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1189);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743);

7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635)

8) niniejszego Statutu.

2. 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Zakres terytorialny działania Poradni obejmuje obszar Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Poradnia jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący Poradnię, może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy w okresie ferii letnich. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna nr 24

02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14

Regon 365044730

4. 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku.

Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku,         po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Poradni.

5. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem  i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 6. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii;

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3) objęcia dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną;

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

8. 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci               i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc, o której mowa w pkt3 ust., jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ;

2) terapii rodzin;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno- szkoleniowej.

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 6 pkt 3, polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom zapewniającym pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu i szkole, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I- III szkoły podstawowej’b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu   i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu         na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, pomocy       w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży;

6) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji;

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykładów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) działalności informacyjno- szkoleniowej;

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

10.1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 6 pkt 4, polega             na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art.60 ust.3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkól i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie           z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust.3 ustawy Prawo oświatowe;

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania  i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,  o których mowa w art. 3 pkt 21, 21 c i 21 d ustawy o systemie oświaty;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole szkołę i placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły   i placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

11.1. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu i szkole oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

Formy pomocy realizowanej na terenie domu rodzinnego dziecka/ucznia mogą dotyczyć procesu diagnostycznego, psychologiczno–pedagogicznego – w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia lub innymi szczególnymi przypadkami uniemożliwiającymi wykonanie diagnozy na terenie Poradni lub – w przypadku dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju - organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w sytuacjach uzasadnionych.

12. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w szczególności poprzez konsultacje oraz działalność informacyjno- szkoleniową. 13.1. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

W Poradni powołany jest zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, działający na podstawie odrębnych przepisów. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.), w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,2138 i 2255 oraz z 2017r. poz. 60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Poradnia wydaje też na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

 

Rozdział 3

Organizacja Poradni.

14. 1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze. Wicedyrektor Poradni zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności. Kompetencje wicedyrektora określa Dyrektor w ramach podziału zadań pracowniczych. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli                     i pracowników niebędących nauczycielami.

15. Do obowiązków Dyrektora Poradni należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określanie zakresu zadań realizowanych   przez pracowników zarówno na terenie Poradni jak i poza nią;

2) reprezentowanie Poradni na zewnątrz;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

16. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.

17. 1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem, w połowie         i na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

18. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni.

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć         w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w § 18 ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

19. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu Poradni oraz jego zmiany.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. W przypadku o którym mowa w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną     w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

20. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

21. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu pomiędzy organami Poradni, strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza Poradni, zaakceptowaną przez obie strony

 

Rozdział 4

Pracownicy Poradni.

22.1. W Poradni mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, a w zależności od potrzeb, również inni specjaliści, w szczególności lekarze, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Do zadań specjalistów wymienionych w ust. 1 należy realizacja zadań określonych w rozdziale 2 niniejszego statutu, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Dyrektora. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć.

23. 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

Szczegółowe zadania pracowników Poradni oraz sposób ich realizacji określa Dyrektor Poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

24. 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez Dyrektora Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni                             lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

Rozdział 5

Dokumentacja Poradni.

25. 1. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;

2) dokumentację badań;

3) indywidualne dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;

4) indywidualne teczki dzieci i młodzieży;

5) protokoły posiedzeń zespołów orzekających;6 ) rejestr wydawanych opinii;

7) rejestr wydawanych orzeczeń;

8) rejestr wydanych informacji o wynikach badań;

9) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem