• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Ewa Wojnicka - Dyrektor Poradni 

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą i sztuki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu warszawskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Od 1 września 2016 r. koordynuje i zarządza pracą Poradni w Wilanowie. Prowadzi nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad pracownikami. Jest przewodniczącą zespołów orzekających. Od 2007 roku Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Koordynator Dzielnicowego Centrum do spraw Integracji. W 2020 roku została powołana przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego do Warszawskiej Rady Edukacyjnej. Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów.

Anna Leszczyńska - Psycholog, wicedyrektor Poradni

Psycholog dziecięcy, terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii małego dziecka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparciu rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla specjalistów. Jest certyfikowanym terapeutą metody Growth Through Play System, opartej na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym. Zajmuje się również pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne. Wspiera rodziców w budowaniu prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi.

Natalia Poręba - Psycholog, wicedyrektor Poradni

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, specjalistycznej poradni profilaktyczno – terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, szpitalu oraz gabinecie prywatnym. Prowadzi spotkania indywidualne i grupowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli oraz specjalistów, a także grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, grupy wsparcia dla rodziców oraz Warsztat Umiejętności Wychowawczych. Realizatorka grantu z zakresu uzależnień multimedialnych. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz grupy socjoterapeutyczne. Pracuje pod stałą superwizją.

Karolina Adamska – Psycholog Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - zrealizowane dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii oparty na podejściu systemowym i psychodynamicznym, przygotowujący do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i psychoterapii rodzin. Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży, nadawany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Współpracowała z prywatnymi i publicznymi poradniami zdrowia psychicznego, instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomoc psychologiczną. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 24 prowadzi konsultacje rodzinne i terapię rodzin oraz konsultacje i psychoterapię dzieci i młodzieży.

Justyna Bohdanowicz- Pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pedagog, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta widzenia, andragog. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w pracy z mały dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami - autyzmem, niewidomymi i słabowidzącymi, niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią pedagogiczną dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Zuzanna Dulkowska - Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii wychowawczej. Jest certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w centrum terapii dzieci. Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe, między innymi uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii MABOR.

Anna Jaczyńska-Bury- Psycholog, oligofrenopedagog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz udziela konsultacji dla rodziców.

Weronika Janiszewska-Dudzień - Pedagog specjalny, terapeuta SI

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta pedagogiczny. Terapeuta treningów słuchowych metodą prof. A.A. Tomatisa oraz metodą F. Warnkego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z nauczaniem języka polskiego. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz kurs Polskiego Języka Migowego „Równość przez komunikację” na poziomie podstawowym A1. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny w szkole z oddziałami integracyjnymi także jako terapeuta integracji sensorycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną i diagnozą dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Agata Kajkowska- Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytetecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała jako psycholog i wychowawca w przedszkolu. Jej głównym zainteresowaniem badawczym jest wpływ rozwodu i emocjonalnego rozpadu rodziny na dobrostan psychiczny dzieci. Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe, między innymi uczestnicząc w szkoleniu z terapii bajkami dla dzieci nieśmiałych i lękowych w wieku przedszkolnym. Propagatorka i entuzjastka wychowywania dzieci w nurcie Pozytywnej Dyscypliny.

Aleksandra Kaźmieruk - Neurologopeda

Neurologopeda, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, pedagog, terapeuta ręki. Ukończyła Filologię polską ze specjalizacją Logopedia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogikę wczesnoszkolną oraz przedszkolną na Wydziale Pedagogicznym UW. Studia podyplomowe Neurologopedii i WWR w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną.

Agnieszka Kołodziej - Psycholog

Absolwentka psychologii ze specjalizacją kliniczną Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i szkolnym, zdobyte w placówkach oświatowych. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci wieku szkolnym oraz udziela konsultacji dla rodziców.

Lidia Kwasowiec - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta. Absolwentka WSPS (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) - kierunek "Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z uszkodzeniem systemu nerwowego", Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale muzykoterapii. Członek PSTIS i PTIS. Ukończyła Program Integracji Odruchów INPP (program szkolny). W poradni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.

Iwona Lipińska - Pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła również pedagogikę szkolną i korekcyjną. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku pedagoga specjalnego w warszawskich szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także jako właściciel i nauczyciel w  szkole matematyki dla dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną oraz diagnozą i terapią metodą Warnkego.

Agnieszka Madziar-Perzyńska - Pedagog

Pedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą umiejętności szkolnych i terapią pedagogiczną.

dr Elżbieta Malec - Psycholog

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach średnich i przedszkolach oraz jako wykładowca i nauczyciel akademicki w szkołach wyższych. Kompetencje zawodowe poszerzała uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego z zakresu technik diagnostycznych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W Poradni zajmuje się diagnozą możliwości intelektualnych i trudności szkolnych dzieci i młodzieży.

Joanna Osuch - Terapeuta Integracji Sensorycznej, Neurologopeda

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeuta integracji bilateralnej, logopeda, neurologopeda. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie logopedii i integracji sensorycznej, które zdobywała w warszawskich placówkach oświatowych i medycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i terapią logopedyczną.

Katarzyna Parzonko - Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończyła również Studium Pedagogiczne. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży działającej we współpracy Ośrodka Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na młodzieżowym oddziale leczenia nerwic w Zagórzu pod Warszawą oraz pracując w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Uczestniczy regularnie w spotkaniach, konferencjach i wykładach rozwijających kompetencje zawodowe. Pracuje pod stałą superwizją. Ceni sobie pracę w ciepłej atmosferze, opartej na relacji i zrozumieniu. W pracy z dziećmi bardzo często stosuje zabawę jako metodę terapeutyczną. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży.

Anna Pilitowska – Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalnościach: Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne oraz Psychoterapia zaburzeń psychicznych. Ukończyła studia podyplomowe z ,,Terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka kursu podstawowego terapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. W trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Współautorka publikacji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej. Praktyk metody ,,Dam radę!” i ,,Jestem z Ciebie dumny”. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedprzedszkolnym i przedszkolnym, konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, prowadzeniem grupy wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz terapią psychologiczną dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Katarzyna Seliga - Psycholog

Psycholog, absolwentka 5 – letnich studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna oraz 4- letniego Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA. Ponadto ukończyła Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystania Seksualnego Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje. Aktualnie jest słuchaczką w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę psychologiczną, poradnictwo, a także indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

dr hab. Natalia Siudzińska - Logopeda

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Logopedii i Emisji Głosu). Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym. Główne zainteresowania: fonetyka i fonologia języka polskiego, zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia i/lub wargi.

Ewa Stasiuk - Psycholog

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Praw Kobiet w Żyrardowie, w punkcie przedszkolnym Fundacji Scholar, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a także w szpitalu Magodent na oddziale onkologii. Swoje umiejętności doskonali, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Pracuje jako psycholożka w szkole podstawowej, gdzie udziela wsparcia dzieciom i rodzicom, a także prowadzi zajęcia „Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych”. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Adrianna Tomaszewska - Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie akredytowanego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Domu Dziecka, prywatnych poradniach oraz podczas rocznego stażu klinicznego na Oddziale Dziennym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Regularnie uczestniczy w zróżnicowanych szkoleniach psychologiczno - terapeutycznych. Entuzjastka terapii zabawą, która pozwala na bezpieczne odkrywanie uczuć, myśli, niepokojów i pragnień dziecka oraz budowanie obrazu siebie opartego na własnym doświadczeniu. W Poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży pozostając pod stałą superwizją, udziela także konsultacji dla rodziców.

Katarzyna Trędota - Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka. Posiada duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Terapeuta zajęciowy dzieci z autyzmem, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ma kwalifikacje w zakresie stosowania wielu narzędzi diagnostycznych.

Ewa Werner - Psycholog

Ukończyła Psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Aktualnie jest słuchaczką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W Poradni zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców. Pracuje pod stałą superwizją.

Weronika ZachejaDomozych - Neurologopeda

Terapeutka metody F.Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia. Dodatkową kwalifikację z zakresu neurologopedii zdobyła podczas studiów podyplomowych. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i praktyk w przedszkolach, szkołach oraz poradniach w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań znajdują się dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz trudnościami w nauce. 
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą Warnkego.

 

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem