phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Informujemy, że w sytuacji występowania przemocy w rodzinie można sie zwrócić o pomoc do komisariatów Policji, placówek oswiaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej . 

 

Wiecej informacji : http://niebieskalinia.org/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilanowie : u. Przyczółkowa 27A 

 

Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

 

Zgodnie z art. 304 ⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. 2016 poz. 1666 t.j. ze zm.) wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga też zezwolenia właściwego inspektora pracy. Zezwolenie inspektora pracy wydawane jest na wniosek opiekuna, a dołączona do niego musi być:

- pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka;

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej dotycząca braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

- orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwskazań;

- jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu- opinia dyrektora szkoły.

Powyżej wymieniona opinia poradni, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 ze zm.) wydawana jest na pisemny wniosek rodzica.

Opinia Poradni wydawana jest na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, a w uzasadnionych przypadkach także logopedycznej. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii może do niego dołączyć wyniki powyższych diagnoz. W przypadku braku aktualnych badań, przeprowadzają je specjaliści poradni.  Dopiero na podstawie opracowanych diagnoz wydawana jest opinia o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Opinia wydawana jest w terminie do 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem