• A+
  • A-
  • A
  • A
  • A

phone ico22 858 20 29 bip

  • 4
  • 2
  • 3

Rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie przez dzieci 6 i 7 – letnie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, dziecko 6 – letnie, ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Takie przygotowanie odbywa się w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
W roku szkolnym 2020/2021 naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczną głównie dzieci 7- letnie.

Przepisy, obecnie obowiązujące w Polsce, dają jednak możliwość wysłania do klasy pierwszej dziecka 6 letniego. Zgodnie z art. 36. 1. ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Podkreślić należy, że przyjęcie 6- latka do klasy pierwszej, następuje na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej, podjętej na wniosek rodziców.

Poza wnioskiem musi zostać spełniony jeden z dwóch warunków:

Dziecko, nie korzystało z wychowania przedszkolnego, ale posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Opinię można uzyskać w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której rejonie działania zamieszkuje dziecko. Dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

Do końca kwietnia danego roku, w którym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego lun innej formy wychowania przedszkolnego, ma obowiązek przygotować informację o gotowości szkolnej dziecka. Rodzic nie ma obowiązku przedstawiać tej informacji dyrektorowi szkoły. Należy jednak pamiętać, że informacja ta, może być bardzo pomocna w dalszej pracy z dzieckiem w nowej placówce lub do podjęcia decyzji o odroczeniu dziecku spełniania obowiązku szkolnego.
Rodzice dzieci 7 – letnich, mają również prawo, złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Do wniosku należy dołączyć opinię o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.

GDZIE JESTEŚMY?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem